Operaty wodnoprawneFirma PWPROJEKTY pomoże inwestorowi w skompletowaniu dokumentów ( operat wodnoprawny) potrzebnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Operat składa się z części opisowej oraz graficznej.

Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia ze wskazaniem jego siedziby i adresu,
- przedstawienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
- wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- wskazanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
- wskazania obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
- charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
- przedstawienie planowanego okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
- informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu powinna zawierać:

- plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
- schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, dodatkowo powinien zawierać:

- określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego,
- opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
- określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, dodatkowo powinien zawierać:

- schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
- określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania,
- wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane,
- opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków,
- opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,
- opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,
- informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na:
- szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i    podziemnych)
- wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty)
- inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową   (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych,       regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.