Nadzory budowlane i inwestorskieKażdy inwestor zobowiązany jest przepisami prawa budowlanego do zapewnienia kierownictwa budowy poprzez posiadającego stosowne uprawnienia Kierownika Budowy.
Jest on opdpwiedzialny za organizację procesu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przebiegu wykonania oraz odbioru wykonanych robót budowlanych.

Oferujemy Państwu usługi pełnienia funkcji:

  -  Kierownika Budowy
  -  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zakres obowiązków kierownika budowy:

   - protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy,
   - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
   - prowadzenie dokumentacji budowy,
   - zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
   - odpowiednia organizacja prac budowlanych,
   - kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa,
   - nadzór realizacji przepisów BHP,
   - podejmowanie działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
   - wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
   - zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
   - realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
   - zgłaszanie inwestorowi do kontroli lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających,
   - zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
   -  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
   - zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
   - uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
   - przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.