Budynki użyteczności publicznejNasza firma fachowo wykona projekt obiektu użyteczności publicznej, w którym zadba o wygląd i spełnienie wszystkich wymogów technicznych.

Definicję budynku użyteczności publicznej oraz szczegółowe wymogi techniczne obiektów użyteczności publicznej określa, oprócz ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). 

Zgodnie z tym Rozporządzeniem ( Dzial I par. 3) budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

Budynki użyteczności publicznej jako budynki przeznaczone do użytku ogółu ludności, nie tylko powinny zachwycać estetyką, wyróżniać się bryłą i rozwiązaniami architektonicznymi, ale być funkcjonalne i, co najważniejsze, powinny spełniać wymagania techniczne przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Podstawowe wymogi, które powinny być spełnione podczas procesów projektowania i wznoszenia takiego typu budynków, obejmują zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania, a także zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacji cieplnej przegród.