Budynki dla rolnictwa i przemysłuPracownia PWPROJEKTY zajmuje się projektowaniem dla rolnictwa i przemysłu budynków inwentarskich, gospodarczych i przemysłowych, zgodnie z wszystkimi wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

W dziale III, rozdziale 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), zawarte są szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich.

Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy, obsługi, a także powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt, określone w dziale VI rozdziale 9.