Budownictwo mieszkaniowePracownia PWPROJEKTY ma bogatą praktykę w projektowaniu budynków mieszkalnych i nadzorowaniu procesu budowlanego.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane projekt domu, jak i każdy inny projekt budowlany winien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt musi zawierać:
1. projekt zagospodarowania działki lub terenu (sporządzony na aktualnej mapie) i zawierający granice działki oraz usytuowanie i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu. Musi zawierać również sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni,

2. projekt architektoniczno-budowlany, opisujący funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne stosowane materiały budowlane,

3. oświadczenia miejscowych dostawców mediów o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg (wraz z oświadczeniem zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną),

4. w zależności od potrzeb również wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.